اورژانس

اشتباهات رایج برای امدادرسانی اولیه

اشتباهات رایج برای امدادرسانی اولیه

اشتباهات رایج در امدادرسانی اولیه موجبات آسیب بیشتر به فرد حادثه دیده می شود لذا باید از آن پرهیز گردد.