چشم

معيارهاي عمل لیزیک و ليزر (PRK) و لازک

معيارهاي عمل لیزیک و ليزر (PRK) و لازک

برای تشخیص انتخاب بهترین نوع جراحی های لیزری از جمله لیزیک، ليزر (PRK) و لازک مواردی باید مدنظر قرار گیرد تا پس از کسب اطلاعات کافی و آگاهی از توانایی ها و محدودیت ها تصمیم به عمل گرفته می شود.